Fall 2016      
Chem-730 Advanced Analytical Chemistry UPL 310    MWF 12-1PM
Chem-106L Chemistry Survey Lab UAK313/207
W 9-12AM, 6-9PM
Spring 2016      
Chem-720   Nanostr. Materials, Syn & Char UPL 310  
MWF 12-1PM
Chem-114L   General Chemistry Lab UAK313/207  
Th 6-9PM
Fall 2015      
Chem-434 Instrumental Analysis  UPL 310    MWF 11-12AM
Chem-434L Instrumental Analysis Lab  UPL 103    Th 1-5PM
Spring 2015      
N/A


Fall 2014      
N/ASpring 2014      
Chem-720   Nanostr. Materials, Syn & Char UPL 310  
MWF 12-1PM
Chem-332L   Analytical Chemistry Lab    UPL 103    T/W 1-5PM
Fall 2013      
Chem-434 Instrumental Analysis  UPL 310    MWF 11-noon
Chem-434L Instrumental Analysis Lab  UPL 103    Th 1-5PM
Spring 2013      
Chem-730   Advanced Analytical Chemistry UCL 118    MWF 10-11AM
Chem-332L   Analytical Chemistry Lab    UPL 103    T/W 1-5PM
Fall 2012      
Chem-434 Instrumental Analysis  UPL 310    MWF 11-noon
Chem-434L Instrumental Analysis Lab  UPL 103    Th 1-5PM
Spring 2012      
Chem-790   Graduate Seminar     UCL 118    M 4-5PM
Chem-332L   Analytical Chemistry Lab   UPL 103    W 1-5PM
Fall 2011      
Chem-720   Nanostr. Materials, Syn & Char UB 303 MWF 1-2PM
Chem-790 Graduate Seminar     UCL 118    M 4-5PM
Spring 2011      
Chem-790   Graduate Seminar     UCL 101    M 4-5PM
Fall 2010      
Chem-730   Advanced Analytical Chemistry UPL 310 MWF 12-1PM
Chem-790 Graduate Seminar     UCL 118    M 4-5PM
Spring 2010      
Chem-790   Graduate Seminar     UCL 118    M 4-5PM
Chem-328L Organic Chemistry Lab UPL 210 W, 1-5PM   Th, 8-12AM
Fall 2009      
Chem-720 Nanostr. Materials, Syn & Char UMO 220 MWF, 1-2PM
Chem-106L Chemistry Survey Lab UAK313/207 W, 1-4PM
Spring 2009      
Chem-482 Environmental Chemistry UED 118 MWF 11-noon
Chem-328L Organic Chemistry Lab. UPL 210. W,1-5PM
Fall 2008      
Chem-730 Advanced Analytical Chemistry UPL 310 MWF 12-1PM
Chem-106L Chemistry Survey Lab UAK 313/207 W, 6-9PM; Th 8-11AM
Spring 2008      
N/A      
Fall 2007      
Chem-592 Nanostr. Materials, Syn & Char UPL 310 TTh 12-1PM
Chem-112L General Chemistry Lab UAK 313/207 Th 6-9PM
       
 

114 Churchill Hanes, Department Chemistry, The University of South Dakota, Vermillion, SD 57069