Dr. Chaoyang Jiang  Advisor
 Yifeng Huo
 Graduate Research Assistant
Zishen (Shawn) Yang Graduate Research Assistant
Erin E. Schnetzer
Undergraduate Research Assistant

Yuan (Tracy) Tian
Undergraduate Research AssistantGroup Alumni

Postdoc/scientist

Graduate Student

Undergraduate Student


Rongmei (Judy) Wei
(2018, USD)
Mahsa Moshari
(2018, U Idaho)

Vienna Tang
(2018)


Xianghua (Lily) Meng
(Ph. D 2012-2017)
Jackie E Dyer
( Georgetown U, REU, 2017)

Dr. Ling Li
(2013-2014 Jiangnan Univ)
Dr. Guangmei Guo
(2013-2014 Hebei Univ Sci Tech)

Dr. Lei Sun
(2012-2014 Henan Univ)
Nathan L. Netzer
(Ph. D 2009-2014)
Chao Qiu
(Ph. D 2009-2014)
Dakota Junkman
(2013-2014)
George F. McKinney Jr.
(Lock Haven U. PA, REU, 2014)
Junhao (Howie) Bao
(2013-2014, USD)
Tam Ho
(2012-2014)
  Ying Bao
(Ph. D 2009-2013)
Albert Foster III
(Lock Haven U. PA, REU, 2013)
Dr. Xiao Gong
(2011-2012)
  Christina Dobson-Jones
(U Central Missouri REU, 2012)
    Zachary Barnhart
(2011-2012, USD)
    Katie S. Schlotterback
(2011-2012, KCUMB)
Dr. Yongyi Zhang
(2010-2011)

Alfred T. Maingi
(MS. 2009-2011)
Mindy Stewart
(2010-2011, SDSU)
    S. Nathan Harding
(2011)
    John Schloss
(2009-2010)
    Kurt Aberle
(2009)
    Justin A. Johnson
(UT Austin REU, 2009)
Daniel Engelhart
(2008, UC Santa Barbara)
Qiang Zhang
(2008, USC)
Trish Leibfarth
(2008)
    Marie Hiemstra
(U Michigan, REU 2008)
     
     

114 Churchill Haines, Department Chemistry, The University of South Dakota, Vermillion, SD 57069